A kezelés kiütötte a könyökízületet

Magyar-angol szótár

A könyv - a kiadó írásos jóváhagyása nélkül - sem egészében, sem réazletciben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymáaoláit, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

ízületek sör után fáj, mit kell tenni

Borítót készítette Decoflcx Kft. Neki szánom ezt a könyvet, amellyel legmélyebb hálámat szeretném kifejezni.

Alan Glynn. Csúcshatás

Amióta csak elkezeltünk könyvkiadással foglalkozni, min­ dig is alapvelő ertekéi képviseli szerkeszt ősegünk számára a korlátoktól mentes gondolkodás. Az elme kiszámíthatat­ lan lehetőségei nélkül a régi paradigmákból igen kevés ere­ deti ötlet és gondolkodásmód születne.

Richárd Bartlett által tanított mátrixenergetika módszerei és techni­ kái, amelyeket dr. William A. Tiller elmélete támaszt alá az előszóban, a korlátok nélküli gondolkodás művészetének és tudományának inspiráló elegyét képezik - és összevegyí­ tik a képzeletet a manifesztáció gyakorlati törvényeivel.

A kiadó minden jogot fenntart, az írott és az elektronikus sajtóban részletekben közölt kiadás és közlés jogát is.

RÉSZ 1. A mátrixenergetika születése 31 2. Az orvosi problémakör 49 3.

Dillard J. M.-A szökevény

Problémák helyett megoldások 61 4. Tudományos váltás a valóságban 99 5. A megoldásközpontú gondolkodásmód megtanulása 2.

RÉSZ 6. Archetípusok 8. Időutazás és párhuzamos valóságok 9.

ízületi fájdalmak, ahol a cserkaszi astert kezelni lehet

Szemináriumi élmények a mátrixenergetikában Mesék a mátrix világából Gyakran ismételt kérdések Bibliográfia Előszó A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, elképesztően jó, nagyszerű, figyelemre méltó, az életet és a gondolkodást át­ formáló mű, amely élvezetes élményt nyújtott számomra. Akár azt a címet is kaphatta volna, hogy: Egy modernkori sámán útja, avagy strukturális alkímia az emberiség átvál­ toztatására— anélkül, hogy a hitelességéből bármit is veszí­ tene.

Richárd Barflett valóban a csodák embere, mert a Mátrixenergetikán keresztül sikerült megragadnia és ma­ gáévá tennie a természet alapvető működési elvét: ízületi porc, hogy mi mindannyian együtt teremtjük a valóságot, füg­ getlenül attól, hogy ebben tudatosan veszünk-e részt, vagy sem. Mindennapi valóságunk magasabb dimenzióiban és finomabb tartományaiban igen jól teljesített a sors, hogy dr. Bartlett nemcsak hogy közöttünk élhet, de meg is ál­ dotta őt, és bámulatos, magasabb rendű képességekkel ajándékozta meg.

Olyan, mintha eleve elrendelt dolog len­ ne, hogy ő épp most és épp itt a csípőízület artrózisának korszerű kezelése ebben a földi közösség­ ben, hogy az emberi átalakulásnak ezeket az ajándékait a Földre hozza, és másokat is megtanítson ugyanerre.

A könyv elején dr. Bartlett egyértelmű képet fest arról, hogy milyen nehéz dolguk van azoknak, akik egyik orvost 10 Richárd Barllett: Mátrixenergetika a másik után keresik fel annak reményében, hogy megol­ dást találjanak az őket gyötrő problémákra, amelyeket a tüneteik alapján gyakran ők maguk diagnosztizálnak.

A golf szabályai

Bartlett elkerüli azt az általános nézetet, amely a be­ tegeket egy jól behatárolható problémakörön belül szemlé­ li. Elismeri, hogy még, ha tényszerűen nem is állja meg a helyét egy-egy metafora, attól még annak a gondola­ ti képe elég erővel bír ahhoz, hogy az általad előre elképzelt valóságszinthez képest egy teljesen más szintről indítson be egy történést úgy, hogy az a fizikai testben strukturális vál­ tozásokat idézzen elő, amelynek következtében a szervezet - olykor a beteg életében először - jól működik.

Bartlett ugyanakkor úgy véli, hogy mi alapvetően fényből és információból állunk, ezért hatással van ránk az összpontosított szándék. Számos tudományos részlet került napvilágra a mátrix­ energetikával kapcsolatban, de nem szükséges tudnunk ezeket a tényeket, amíg a célba vett változásról képesek va­ gyunk világos képet alkotni, amíg erős a hitünk, és a szán­ dék mögött erős érzelem rejlik, amelyet tartósan és kon­ centráltan fenn tudunk tartani. Hogy fokozzam az olvasók érdeklődését erre - a jövő tu­ dományának fontos területére - vonatkozóan, szeretném egy ábrán keresztül bemutatni, én hogyan látom a mátrix­ energetika működését.

Ahogyan azt az 1. En- a kezelés kiütötte a könyökízületet.

Miért a hideg fájó ízületek

Előszó 13 potában lenni szokott - akkor az anyag hagyományos fizi­ kai törvényei érvényesek. Ilyenkor az egyenlet második a vállízület osteoarthrosisának kezelési módszerei ja lényegében eltűnik, az emberi szándék nem játszik jelen­ tős szerepet a fizikai valóságban, és csak a konvencionális elektromágneses EM Maxwell-egyenletek érvényesülnek.

Ilyenkor a tömegegységre a kezelés kiütötte a könyökízületet termodinamikai szabad energia magasabb, ami azt jelenti, hogy bármilyen hasznos munkát beavatkozást elvégezhet egy alacsony elektromágneses mértékszimmetria állapotú rendszeren ahol G í e f f ~ 0. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy az emberi szándék erős befolyással lehet ennek a kettős térnek a fizikájára.

Kutatatásaink arra is rámutattak, hogy az emberi aku- punktúrás meridián- és csakrarendszer magas elektromág­ neses mértékszimmetria állapottal rendelkezik, úgyhogy az ezen a rendszeren átvezetett tartós és fókuszált emberi szándék elképesztő változásokat képes létrehozni a testen kívül és belül egyaránt.

Az ábrát egy térbeli, három- zónás, gömbszerű szerkezetként kell elképzelni.

ízületi fájdalom a jobb lábban

Ahogyan Személyiségi Énünk külső rétege is legalább négy általánosan elfogadott és alapvető erőt foglal magá­ ban gravitáció, elektromágnesség, erős nukleáris erő, Előszó 15 gyenge nukleáris erőugyanúgy a többi réteg mindegyike is valószínűleg legalább ugyanennyi olyan - különböző - energiák hatása alatt áll, amelyeket eddig még nem fedez­ tünk fel. Ezen kü­ lönböző típusú energiák az adott élő szervezet nagy mate­ matikai mátrixreprezentációján belül külön-külön is meg­ határozhatók.

A mátrixenergetika elnevezés igen találó metaforája egy ilyen rendszernek - bármi, amit csak el tudsz képzelni, végül meg is valósulhat ebben a 10 dimen­ ziós szimulátorban vagyis a jelenséget leíró elméleti mo­ dellbenamelyet a 3.

Ez az információminta továbbterjed az elme nodális hálózatából, aktiválja az érzelmi tartományt, és ezzel meg­ növeli az ae f f értékét az egyenletben. Ezzel létrejön az in­ formációminta lenyomata a mágneses információhullám­ tartományban az egyesített fizikai térben, lásd 3.

  • Kedves Gábor!
  • Egy hetyke Cambridge egyetemi hallgató összekuporodva üldögélt a tiszteletteljes csendben, miközben két, sáf­ rányszín ruhájú tibeti buddhista szerzetes előadást tartott a meditáció és a megvi­ lágosodás misztériumáról.
  • Chondroxidot és glükózamint tartalmazó készítmények
  • Nyomáskor a könyökízület fáj
  • Fájdalom a térdízület kezelésében atlétáknál
  • Nem tudta, hogy ez az ábránd már réges-régen a múlté, eltűnt a közeli nagyváros dübörgő és nyüzsgő zsivaja mögötti, hatalmas ország végtelen tájain, a messzi éjszakában.
  • Miért a hideg fájó ízületek
  • Csírabab ízületi gyulladás esetén

Ez módosítja az egyenletben a Qm értékét úgy, hogy az össz­ hangban legyen az eredeti szándékkal. Valószínű, hogy ide­ ális esetben így valósul meg a szellemi tartományban meg­ fogalmazott bármely szándék a tér-idó'ben a 3. Visszatérve az 1. Ezért például - attól függően, hogy a mátrixenergetikával kezelő személy milyen mértékben hangolódik rá a betegre - a terapeuta és a beteg közötti kapcsolat mértéke a nullá­ tól a maximális pozitív és a minimális negatív érték felé mozdulhat el azáltal, hogy teljesen rá vagyunk hangolódva a másik emberre.

Fegyencedzés by Henrik Gondi - Issuu

Persze, hogy ne legyen olyan egyszerű dolgunk, a kezelés kiütötte a könyökízületet 2. Az egésznek az a lényege, hogy ami dr. Bartlett gyógyító kezelései során pusztán csodának tűnik, gyakorlatilag nem más, mint az ő elméleti - és az általánosan elfogadottól Előszó 17 igencsak eltérő - valóságszerkezetén alapuló, törvényszerű­ ségeknek megfelelően működő energiák és információk ra­ cionális manipulációja. Bartlett jól képzett közvetítő­ ként működik a nem látható dolgok e világba vezetésére úgy, hogy mindenféle elméleti modell segítsége nélkül ké­ pes létrehozni a valóság különböző dimenzióiban a szüksé­ ges energiamezőket, és ezzel visszaállítani a harmóniát és az egyensúlyt a betegei számára.

És ha ezt ő és a betegei meg tudják csinálni, arra mások is képesek lehetnek. Az emberi faj tudatosan elmozdul a kizárólag tér-idő tu­ dat felől a kezelés kiütötte a könyökízületet frekvenciák tartományának egyesített fizikai tér tudatosítása felé.

Ez utóbbi tartományban a távolság és az idő nem szab határt érzékelésünk számára, ami jól meg­ figyelhető a mátrixenergetika működésében. Mindenki számára hasznos olvasmányként ajánlom ezt a könyvet! Tiller Bevezetés Emberi társadalmunk minden egyes új generációját érde­ kelte az adott korszak tudománya. Azok az alapelvek, ame­ lyeket talán nem értünk teljesen, mégis ösztönösen tudjuk, hogy igazak, formáló hatással vannak a gondolkodásunkra és ezáltal a világunkra, valamint arra is, hogy mi az, aminek megtételére hajlandóak vagyunk.

Galileinek majdnem az életébe került arra vonatkozó elmélete, hogy a világegye­ tem középpontja nem a Föld, hanem a Nap. El is hallgat­ tatták, visszavonult, és élete hátralévő részét homály fedi.

Az ilyen felfedezések mindig megváltoztatnak bennünket, akár ismerjük a tudományokat, akár nem — sőt, a legtöbb esetben ezek a változások elég drámaiak. Napjaink nagy tudósai sem kevésbé forradalmiak, mint a Galilei idejében élők.

a térdízületi gyógyszerről szóló vélemények

Azt is mondhatnánk, hogy ők még inkább azok, mert a fizikai világ működésével kapcsolato­ san változtatják meg a gondolkodás- és látásmódunkat. A legtöbb ember számára nehezen érthető, amit ezekről az elméletek­ ről a fizikusok a matematika bonyolult nyelvén keresztül magyaráznak, ami mit sem változtat azon a tényen, hogy a tudomány erőteljes hatással van teremtő tudatosságunkra.

A kvantumfizika alapgondolata szerint mind egyek va­ gyunk a világegyetemmel, és elválaszthatatlanul összeköt bennünket az a bizonyos rejtélyes nullponti energiamező. A a kezelés kiütötte a könyökízületet energia a virtuális részecskék azon tengere, amely ott van az univerzum minden egyes pontja mögött. Ha lehűtenénk ezeket a részecskéket az abszolút nulla fok környékére, akkor a newtoni fizika alaptételeinek értelmé­ ben ott nem lehetne energia. Ehelyett azonban a tudósok legnagyobb megdöbbenésére még mindig hatalmas meny- nyiségű energia marad ennél a nullpontnál, amit ráadásul néhány tudós Isten elméjeként emleget.

Számomra ez egy kicsit úgy hangzik, mint a George Lucas által rendezett Csillagok háborújáhól az Erő. Az ilyen elméletek és felfedezések alapvetően megváltoztatták az arról alkotott fogalmunkat, hogy kik is vagyunk valójában mi, emberek, és mi a felada­ tunk a világ nagy dolgait illetően. A kvantumfizika nem olyan tárgy, amelyet magamtól behatóan tanulmányoztam volna, de az élet mindig megta­ lálja a módját, hogy új útra tereljen, és felrázzon álmodból.

Elsőéves osteoarthrosis artrózis térd gonarthrosis voltam, amikor megszületett a kisfiam, akinél az egyik betegség követte a másikat — éve­ ken keresztül - és aki személyes tanítómmá és egyben ihle- Bevezetés 21 tőmmé is vált abban, hogy bármi is legyen az, de keressem gyógyulása lehetőségét.

A kisfiam súlyos immun-rendelle­ nességgel született, és élete első három évében krónikus bronchitisze miatt hathetente kapott tüdőgyulladást. Miután láttam, hogy sem a a kezelés kiütötte a könyökízületet, sem pedig az alternatív gyógymódok nem segítenek rajta, elhatároztam, hogy saját kezembe veszem a dolgot.

Amikor rájöttem, hogy orvosi tanulmányaim során nem kapok választ a kér­ déseimre, más útra tértem, ahol olyan dolgokat tanultam, amit az orvosi egyetemen nem tanítottak. Ez a fajta kuta­ tás, amely annak az eredménye volt, hogy próbáltam vá­ laszt találni a kérdéseimre, egy életre kialakította bennem, hogy szokatlan kérdéseket tegyek fel magamnak, és egysze­ rűen követem az információt epstein barr vírus ízületi fájdalom bárhová is vezet.

Az a nap, amelyen dr. Richard Kimble egész addigi élete romba dőlt, az orvos számára a szokásos hajsza kö­ zepette telt el; rohanás otthonról a kórházba, onnan a se­ bészetre és így tovább - s eközben annyi szünetet sem tartott, hogy bekapjon egy falatot, vagy akár csak egy perc­ re is kifújja magát. Kimble mindazonáltal hozzászokott már a taposómalomhoz, és még ez a különösen mozgal­ mas nap sem tudta kifárasztani.

Kisfiam hároméves korában megtanultam valamit, amitől azonnal meggyógyult. Ez az esemény indított el különös és egyben csodálatos utamon a misztikumok és csodák világába: vala­ mi olyasmibe, mint a Harry Potter-félc Roxfort Szakiskola, ahol varázslókat és gyógyítókat képeznek. Nem a kitapo­ sott ösvényt választottam, és soha nem néztem vissza.

Az első fejezetben részletesen leírom majd, mi is történt valójában, ezért nem akarom már az előszóban lelőni a poént.

a csigolyák közötti ízületi szivacsos artrózis

Az életem ezt kö­ vetően már soha többé nem volt a régi, és lefogadom, hogy ennek a könyvnek az elolvasása után a tiéd sem lesz az! Amikor elkezdtem tanítani azt, amivel most fog­ lalkozom, szükségem volt egy olyan közérthető nyelvezet­ re, amelyen keresztül bárkinek könnyen megtaníthatom a mátrixenergetikát.

A varázslatos, ugyanakkor zavarba ejtő kvantumfizika bizonyult a legmegfelelőbbnek erre a célra.

Steve Alten A LÁZADÓ GÓLIÁT

Amikor elkezdtem a kvantum tudomány alapelveit al­ kalmazni, hirtelen minden a helyére került. Teljesen hatal­ mába kerített az elképzelés, hogy fizikai valóságunk alapve­ tően nagy energiájú fotonokból, a legkisebb ismert anyagi részecskékből épül fel. Lényegében mi mindannyian csak fény- és a kezelés kiütötte a könyökízületet vagyunk.

Ha igazán felfogod, valójában mit is jelent ez a fogalom, akkor hozzáférsz ah­ hoz az energiához, amely a nullponti energiamezővel áll kapcsolatban, és akkor az Erő veled lesz. Ha lassan min­ dent ilyen szemmel kezdesz el szemlélni, az gyökeresen megváltoztatja életed minden területét. Jómagam sem matematikus, sem pedig fizikus nem va­ gyok, mégis nagyon nagy hatással voltak rám a kvantumfi­ zika tanításai. Csakúgy, mint a Galilei utáni korszakban élők, akiknek meg kellett változtatniuk az égitestekről alkotott elképzelé­ süket, én és a körülöttem lévők is - ideértve a tanítványai­ mat - olyan változásokon mentünk keresztül, amelyek a kvantumfizika alapelveinek hatására jöttek létre.

Bevezetés 23 Mára már több ezer, az élet legkülönbözőbb területéről érkező embernek tanítottam meg a mátrixenergetikát - és működik!

Azok az elképzelések, amelyeken a mátrixener­ getika alapul, megnyitják a bennünk rejlő erőt, hogy min­ den elképzelhető módon átformálják létezésünket, és most ezek a gondolatok minden olvasó számára elérhetővé vál­ nak. Ezek az általam előterjesztett elképzelések és eszközök nem csupán a gyógyítóknak szólnak, hanem minden olyan embernek, aki szeretne nagyon egyedülálló és hatalmas dolgokat megtapasztalni. A mátrixenergetika egy teljesen új paradigmát képvisel: alapelvei szó szerint átalakítják a világról alkotott képedet.

De nem kell elfogadnod, amit én mondok. Olvasd inkább el, hogy mire volt képes az egyik tanítványom egyetlen, életet megváltoztató hétvégi astin ízületi balzsam vásárlás után - és döntsd el te magad. Olvastam egy tudományos cikket a Bose-Einstein kon­ denzációs folyamat során lehűtött gázról, amelyből, ha lé­ zersugárral bombázzák, egyidejűleg egyenlő mennyiségű hideg és meleg részecskét kapnak.

Ettől támadt egy ötle­ tem. Két nap múlva teljesen eltűnt.

Dillard J. M.-A szökevény

Mindig is úgy gondoltam, hogy ez a mátrixenergetika do­ log fantasztikus, és most már tudom, hogy nálam is mű- 24 Richard Bartlett: Mátrixenergetika ködik. Amikor látod, hogy a kezelés kiütötte a könyökízületet működik, az egy dolog, de amikor saját magadon is sikerrel alkalmazod, az leírhatatlan.

Micsoda nagyszerű változás az életemet illetően. Sok sikert kívánok, és meg egyszer köszönöm. Kathleen Martin, Santa Barbara Köszönetnyilvánítás Szeretnék köszönetet mondani első mentoromnak, dr. Jacques L. Rowe-nak, aki megmutatta, hogy át lehet látni a fátyolon túlra, és hogy az energiagyógyászat valós és ha­ talmas erővel bír.

Alázattal és őszinte hálával tartozom dr. Victor Frank- nek, aTBM gyógyítási rendszer kifejlesztőjének, akinek ál­ dásos tudása tette lehetővé, hogy a kisfiámat kigyógyítsam a bronchitiszből, az asztmából, a tüdőgyulladásból, és aki olyan, mintha az apám lett volna.

Szeretném kifejezni hálámat dr.

Richard Bartlet Matrix Energetika

Reesnek, aki megtanította a technológiát a varázslattal ötvözni. Szeretnék köszönetet mondani tanáromnak, dr. Nagyon sok olyan könyvet olvastam, amelyek íróira nagy hatással volt az NLP, és ezt csak ritkán említik dr.

Bandler érdemeként.

További a témáról